Hormatly hanymlar we jenaplar!

Hekem”, “Hekem audit” we “Adyl hekem” kärhanalar topary riýeltor, auditor giň spektrini we olar bilen bagly hukuk hyzmatlaryny şeýle-de ýazmaça we dilden terjime hyzmatlary hödürleýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda uly möçberli özgertmeler, milli ykdysady diwersion gönükdirmeler, innowasion görnüşli hyzmatlar amala aşyrylanda biziň görkezýän hyzmatlarymyz aýratyn talap edilýär. Biz hakykat ýüzünde ýerine ýetirip biljek, işler üçin doly jogapkärçiligi we berk hilli kepillendirmeleri kabul edýäris.

Riýeltor hyzmatlar

Aşgabat şäherinde gozgalmaýan emläkleri satyn almaga, satmaga we kärendesinde bermäge ýardam bereris

Giňişleýin >

Hukuk hyzmatary

Türkmenistanyň islnedik hereket edýän kada-kanunlaryna laýyklykda islendik işlere ýardam bereris

Giňişleýin >

Auditor hyzmatlary

Kärhananyň işlerini gowulandyrmak maksady bilen maslahatlar we gepleşikleri geçirmek

Giňişleýin >

Terjimeçilik hyzmatlary

Takyk terjimeleri tassyklamak bilen resminamalaryň dilden we ýazmaça terjimesi

Giňişleýin >

Täzelikler